Policy

นโยบายกทมช่วยบอกธี
พร้อมทำทันธี

กรุงเทพฯมีปัญหามากมาย
ที่รอการแก้ไขครับ

กรุงเทพฯ
Happy & Healthy City

การบริหารจัดการที่ดี
จะทําให้กรุงเทพฯ ดีกว่านี้ได้

ขนส่งสาธารณะ ดีกว่านี้ได้
“ล้อ ราง เรือ”

การสาธารณสุข
ดีกว่านี้ได้

การศึกษา
ดีกว่านี้ได้

สิ่งแวดล้อม & ความปลอดภัย
& ระบายน้ำ & ผังเมือง ดีกว่านี้ได้

ระบบบริหารจัดการ ดีกว่านี้ได้
(Digital Transformation)

เศรษฐกิจ & สังคม
& ท่องเที่ยว ดีกว่านี้ได้